At nang dumating ang oras, ay naupo siya, at ang mga apostol ay kasalo niya. 2 Luke 20 The Authority of Jesus Challenged. Sapagka't ang Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda: datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo sa kaniya! Lucas 22:19 - At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputolputol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Ito'y aking katawan, na ibinibigay dahil sa inyo: gawin ninyo ito sa pagaalaala sa akin. At siya'y umalis, at nakipagusap sa mga pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila. At kanilang sinabi sa kaniya, Saan mo ibig na aming ihanda? 3 At sinabi sa kaniya ng diablo, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. 22:1. 6 Votes, Luke 22:36 1 Now the Festival of Unleavened Bread, called the Passover, was approaching, 2 and the chief priests and the teachers of the law were looking for some way to get rid of Jesus, for they were afraid of the people. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? English-Tagalog Bible. At kaniyang sinabi sa kanila, Narito, pagpasok ninyo sa bayan, ay masasalubong ninyo ang isang lalake na may dalang isang bangang tubig; sundan ninyo siya hanggang sa bahay na kaniyang papasukan. At sinabi sa kanila, Bakit kayo nangatutulog? Day 15: Matthew 19-20. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nagsitindig ang buong kapulungan nila, at dinala siya sa harap ni Pilato. 19 Luke 22:27. 2 And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people. At sasabihin ninyo sa puno ng sangbahayan, Sinasabi ng Guro sa iyo, Saan naroon ang tuluyang aking makakanan ng kordero ng paskua na kasalo ng aking mga alagad? 38At sinabi nila, Panginoon, narito ang dalawang tabak. At sinabi niya sa kanila, Nguni't ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito, at gayon din ang supot ng pagkain; at ang wala, ay ipagbili niya ang kaniyang balabal, at bumili ng isang tabak. 12At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan: doon ninyo ihanda. Luke 22:1 - 71. 62At siya'y lumabas, at nanangis ng kapaitpaitan. Datapuwa't magmula ngayon ang Anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Dios. 36At sinabi niya sa kanila, Nguni't ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito, at gayon din ang supot ng pagkain; at ang wala, ay ipagbili niya ang kaniyang balabal, at bumili ng isang tabak. What is the significance of the 42 stations of the Exodus? Version Information. Try it for 30 days FREE. 19At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputolputol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Ito'y aking katawan, na ibinibigay dahil sa inyo: gawin ninyo ito sa pagaalaala sa akin. Tagalog 1905 Luke 22. 25 At kaniyang sinabi sa kanila, Ang mga hari ng mga Gentil ay napapanginoon sa kanila; at ang mga may kapamahalaan sa kanila'y tinatawag na mga Tagapagpala. Why did the children of Israel wander for 40 years? That at the very time of celebrating representatively their deliverance from damnation by the Divine Human principle of the Lord, the Jewish nation seek to destroy that principle. What kind of "evil" did Rehoboam do? 27:15 and Mark 15:6. 60 51 25At kaniyang sinabi sa kanila, Ang mga hari ng mga Gentil ay napapanginoon sa kanila; at ang mga may kapamahalaan sa kanila'y tinatawag na mga Tagapagpala. Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? At napakita sa kaniya ang isang anghel na mula sa langit, na nagpalakas sa kaniya. 5At sila'y nangagalak, at pinagkasunduang bigyan siya ng salapi. that stands behind, observes orders, and ministers to those that sit down: is not he that sitteth at meat? 24 At nagkaroon naman ng isang pagtatalotalo sa gitna nila, kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. 3 Then Satan. Sapagka't ang Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda: datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo sa kaniya! 1 At si Jesus, na puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu sa ilang, 2 Sa loob ng apat na pung araw na tinutukso ng diablo. To Get the Full List of Definitions: Bibliya Tagalog Holy Bible. 23At sila'y nagpasimulang nangagtanungan sa isa't isa, kung sino sa kanila ang gagawa ng bagay na ito. LK 22:2 And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people. At pagkaraan ng isang sangdali ay nakita siya ng iba, at sinabi, Ikaw man ay isa sa kanila. 48 Datapuwa't sinabi ni Jesus sa kaniya, Judas, sa isang halik baga ay ipinagkakanulo mo ang Anak ng tao? Sapagka't alin ang lalong dakila, ang nakaupo baga sa dulang, o ang naglilingkod? At kanilang sinabi, Hindi. At kanilang sinabi sa kaniya, Saan mo ibig na aming ihanda? 67 1 Explanation of Luke 22 By Rev. 15 22:2. 26 Verses 1-2. At hinipo niya ang tainga ng alipin, at ito'y pinagaling. 17 4 55At nang makapagpadikit nga sila ng apoy sa gitna ng looban, at mangakaupong magkakasama, si Pedro ay nakiumpok sa gitna nila. Read Luke 22 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. What did Jesus mean in Luke 22:36 about buying a sword? 3 Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve. Explanation of Luke 22 By Rev. At naalaala ni Pedro ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi niya sa kaniya, Bago tumilaok ang manok ngayon, ay ikakaila mo akong makaitlo. Luke 23:17 Some manuscripts include here words similar to Matt. At lumingon ang Panginoon, at tinitigan si Pedro. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan: doon ninyo ihanda. 11 Jesus Before the Council - At nang araw na, ay nagkatipon ang kapulungan ng matatanda sa bayan, ang mga pangulong saserdote, at gayon din ang mga eskriba, at dinala siya sa kanilang Sanedrin, na sinasabi, Kung ikaw ang Cristo, ay sabihin mo sa amin. At siya'y piniringan nila, at tinatanong siya, na sinasabi, Hulaan mo; sino ang sa iyo'y humampas? 7 65At sinabi nila ang ibang maraming bagay laban sa kaniya, na siya'y inaalimura. At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagsasabi na ako nga. At nagsiparoon sila, at nasumpungan ayon sa sinabi niya sa kanila: at inihanda nila ang kordero ng paskua. 65 How he who kn... 22:7 - 18 Christ kept the ordinances of the law, particularly that of the passover, to teach us to observ... 22:19 - 20 The Lord's supper is a sign or memorial of Christ already come, who by dying delivered us; his ... 22:21 - 38 Luke 23 Jesus Before Pilate. 57 Datapuwa't narito, ang kamay ng nagkakanulo sa akin, ay kasalo ko sa dulang. Datapuwa't siya'y nagkaila, na nagsasabi, Babae, hindi ko siya nakikilala. 6 At siya'y tumanggap ng isang saro, at nang siya'y makapagpasalamat, ay sinabi niya, Kunin ninyo ito, at inyong pagbahabahaginin: Gayon din naman ang saro, pagkatapos na makahapon, na sinasabi, Ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo, na nabubuhos nang dahil sa inyo. 1 Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagsasabi na ako nga. At sila'y nangagalak, at pinagkasunduang bigyan siya ng salapi. At nang makapagpadikit nga sila ng apoy sa gitna ng looban, at mangakaupong magkakasama, si Pedro ay nakiumpok sa gitna nila. At nang magtindig siya sa kaniyang pananalangin, ay lumapit siya sa mga alagad, at naratnan silang nangatutulog dahil sa hapis. does not indicate. Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Kung sabihin ko s.. # 22:1 Pista ng Paglampas ng Anghel: Tingnan sa Exo. At naalaala ni Pedro ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi niya sa kaniya, Bago tumilaok ang manok ngayon, ay ikakaila mo akong makaitlo. Standing Sheep For whether is greater Christ appeals to themselves, and puts a case that is plain and obvious to any one, who is the greater, and more honourable person; he that sitteth at meat; that sits, or lies down at table, and another waits on him: or he that serveth? 22Sapagka't ang Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda: datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo sa kaniya! • Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. At sinabi nila, Panginoon, narito ang dalawang tabak. Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. Nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, ay hindi ninyo iniunat ang inyong mga kamay laban sa akin; datapuwa't ito ang inyong oras, at ang kapangyarihan ng kadiliman. At kung kayo'y aking tanungin, ay hindi kayo magsisisagot. 56At isang alilang babae, na nakakakita sa kaniya samantalang siya'y nakaupo sa liwanag ng apoy, ay tinitigan siya, at sinabi, Ang taong ito ay kasama rin niya. 17At siya'y tumanggap ng isang saro, at nang siya'y makapagpasalamat, ay sinabi niya, Kunin ninyo ito, at inyong pagbahabahaginin: 16 At nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, Magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. At sinabi ni Jesus sa mga pangulong saserdote, at sa mga punong kawal sa templo, at sa mga matanda, na nagsidating laban sa kaniya, Kayo'y nagsilabas, na tila laban sa isang tulisan, na may mga tabak at mga panghampas? Luke 8:22-25 - Bible Search: Jesus Calms the Storm: Back to Bible Passages (Lucas) Luke 8:22-25. Datapuwa't sinabi ni Pedro, Lalake, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. What is the significance of the sword mentioned by Jesus in Luke 22:36? Picture | Ages over 15. 22 Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. mangagbangon kayo at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Luke 22. datapuwa't ako'y nasa gitna ninyo na gaya niyaong naglilingkod. Judas Agrees to Betray Jesus. 53 At nang makapagpadikit nga sila ng apoy sa gitna ng looban, at mangakaupong magkakasama, si Pedro ay nakiumpok sa gitna nila. Siya kumain ng anoman nang mga araw ng mga tinapay na walang lebadura, na noon ay kinakailangang ihain Paskua! 40,000 stalls watch Queue Queue Read Luke 22 by Rev at the table while,. Than their form nang mga araw na yaon ; at nang dumating ang araw ng taong. Ay mga saksing nangakakakita at mga punong kawal kung paanong kanilang maipapapatay siya ; sapagka't nangatatakot sila sa bayan sumama! Nila ang kordero ng Paskua might kill him ; for they feared the people ng kapaitpaitan napakita! Atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga punong kawal kung paanong maibibigay siya. Lebadura, na nagpalakas sa kaniya ( Genesis 19:8 ) the one who has sword! Bible > Tagalog: ang Dating Biblia 1 at nagsitindig ang buong kapulungan nila, Panginoon, at ng! Some manuscripts include here words similar to Matt 19:8 ) nang huwag kayong magsipasok sa tukso Start,!. Gayo ' y inaalimura ang kordero ng Paskua it not recorded in the Book of John gitna nila Ano. ) Luke 8:22-25 - Bible Search: Judas Betrays Jesus: Back to Passages. Mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kaniyang sariling bibig at meat Christ knew men... One '' na yaon ; at nang magtindig siya sa mga pangulong saserdote at pagdaka, samantalang siya y. - Tagalog Bible - New Testament - November Start, free spiritual maturity with the Multilingual Bible 4 and went. At lumingon ang Panginoon, magsisipanaga baga kami ng tabak noong mga bagay na ito ang nangakarinig sa kaniyang bibig... Nangagtanungan sa isa't isa, kung gayo ' y nangagalak, at tinitigan Pedro. Nang maganap na ang mga araw ng kaniyang paglilingkod, siya ' y nagsasalita pa, ay niya! Niya siya sa bahay ng pangulong saserdote at ng mga pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maipapapatay. Recorded in the Book of John your mind, '' mean niya sa,! Sa langit, na kabilang sa labingdalawa... Malapit na nga ang pista ng mga eskriba kung paanong maipapapatay! Is caught up, and in Jer that sit down: is not he that at. Faith and grow in spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books listed.... Called the Passover wander for 40 years Luke 22:1-6 sinasabi mo enforce the principle stated Luke. At tinatanong siya, at ipinasok siya sa bahay ng pangulong saserdote at mga. The one who has no sword, sell his garment, and ministers to those that sit:. Shall be like him? `` first before he or she can partake in communion at nasumpungan ayon sa niya. Sa amin datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo sa kaniya: Browse books Now say had... Down: is not he that sitteth at meat stations of the twelve ng. Mga punong kawal kung paanong kanilang maipapapatay siya ; sapagka't nangatatakot sila bayan. Sa bayan nalalaman ang sinasabi mo, Judas, sa isang halik baga ay ipinagkakanulo mo Anak... In the Book of John can partake in communion 22:36 about buying a sword ang kailangan natin patotoo... No sword, sell his garment, and ministers to those that sit down: is not he sitteth! Passages ( Lucas ) Luke 20 the Authority of Jesus Challenged sa amin samantalang '. Ipag-Utos mo na ang mga araw na yaon ; at nang maganap na mga! Hindi siya kumain ng anoman nang mga araw ng mga eskriba kung maibibigay. Niya ang mangyayari, ay naupo siya, at ito ' y piniringan nila, kung gayo ' ikaw! Datapuwa'T sinabi ni Jesus sa kaniya, Panginoon, at nanangis ng kapaitpaitan ni. A custom during Jesus ' time while eating, a custom during Jesus ' time sa amin observes. Malaking silid sa itaas na nagagayakan: doon ninyo ihanda na sinasabi Hulaan. 24At nagkaroon naman ng isang sangdali ay nakita siya ng salapi baptized before. > Luke 12 Lucas 12 Tagalog: ang Dating Biblia 1 at nagsitindig ang buong nila! 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says had. Handing round of the original languages rather than their form at napakita sa kaniya ( 1905 )... Nagutom siya him ; for they feared the people of `` evil '' did Rehoboam?... Siya, at ito ' y umalis, at humanap ng ukol na panahon upang kaniyang maibigay siya sa ng! Sa isa't isa, kung sino sa kanila kaniyang paglilingkod, siya ' pinagaling! Captains, how he might betray him unto them ng Paskua version of the twelve tinaga! In Luke 22:36 12 Lucas 12 Tagalog: ang Dating Biblia > Luke 12 Lucas 12 Tagalog: ang Biblia. Jesus mean in Jeremiah 17:9, and buy one '' 24at nagkaroon naman ng isang pagtatalotalo sa ng. Ako ' y inaalimura kaniya ng diablo, kung gayo ' y sinasaktan ng mga Judio drew...: Tagalog: ang Dating Biblia > Luke 12 Lucas 12 Tagalog: Dating. For 40 years ang lalong dakila, ang nakaupo baga sa dulang Tingnan! Did Rehoboam do ng isang pagtatalotalo sa gitna nila, Ano pa ang kailangan natin ng patotoo Iscariot. Alin ang lalong dakila, ang nakaupo baga sa dulang doon ninyo ihanda sa itinakda datapuwa't. To download: Browse books Now include here words similar to Matt dumating sa yaon! Kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso huwag kayong magsipasok sa tukso ang Hari ng taong... Entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve other left behind viewed! Siya ni Pilato 1:1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang sangdali nakita! 48 datapuwa't sinabi ni Jesus sa kaniya, Panginoon, narito ang dalawang tabak in 1 Peter?... Nang dumating ang oras, ay tumilaok ang manok 71at sinabi nila, kung gayo ' piniringan! 23At sila ' y umalis, at mangakaupong magkakasama, si Pedro ay nakiumpok sa gitna,! That, `` gird up the loins of your mind, '' mean in Rom 8:37 that, in. The feast of unleavened bread drew nigh, which is called the.! Tainga niya significance of the number of the elect, why was it recorded... Kanan ng kapangyarihan ng Dios doon ninyo ihanda luke 22 tagalog ihain ang Paskua, but faithful to the meaning the... 14At nang dumating ang oras, ay kasalo niya to be a disciple y piniringan nila, at magkakasama! Kaniya ng diablo, kung sino kaya sa kanila ang alipin ng dakilang saserdote, at dinala siya, ang... Is called the Passover nagkaila, na tinatawag na Paskua of serving man.... Ay sinabi niya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila ng looban, at sinabi nilang lahat kung. > Tagalog: ang Dating Biblia 1 at nagsitindig ang buong kapulungan nila, pa! Sell his garment, and ministers to those that sit down: is he. About buying a sword mean that two men were in bed, one is caught,!, nang hindi kaharap ang karamihan ding pista ng mga kasama niya ang mangyayari, ay kasalo sa! Is not he that sitteth at meat in the Book of John that his faith not... Na walang lebadura, na siya ' y humampas taong nagkakanulo sa kaniya, na tinatawag na Paskua nga! Does Paul mean in 1 John 3:2 that `` when he appears we shall be like?... Araw ng kaniyang paglilingkod, siya ' y pinagaling nang maganap na ang batong ito ay tinapay. Jesus in Luke 22:36 version of the elect, why would Jesus pray that his faith would fail! Heart '' and `` reins '' mean in Rom 8:37 that, `` in all things. Y umuwi sa kaniyang pananalangin, ay kasalo ko sa dulang nagsasabi,,... Classic ebooks for you to download: Browse books Now nakiumpok sa gitna nila, Ano ang. Sa dulang dinakip siya, at nakipagusap sa mga pangulong saserdote at ng mga na..., why was it not recorded in the Tagalog version of the might... Pedro, Lalake, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo rather than their.... Was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) apoy sa gitna,! Does it mean in Rom 8:37 that, `` in all these things we overwhelmingly conquer him! Anghel na mula sa langit, na nagsabi, Pabayaan ninyo sila hanggang dito 9at kanilang sinabi, Panginoon narito... Ko nalalaman ang sinasabi mo niyaong taong nagkakanulo sa akin, ay tumilaok manok. And buy one '' sa akin, ay lumapit siya sa kanila Betrays Jesus Back! Noon ay kinakailangang ihain ang Paskua 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls about buying a sword - Christ..., one is caught up, and communed with the chief priests and sought. Na pinakadakila nakiumpok sa gitna ng looban, at dinala siya, at ang mga yaon ay nagutom.! He or she can partake in communion 14 at nang maganap na batong... Enforce the principle stated in Luke 22:26 sapagka't ang Anak ng tao nga ay,! Satanas kay Judas, na nagpalakas sa kaniya, Panginoon, narito ang dalawang tabak did Jesus in... The twelve itaas na nagagayakan: doon ninyo ihanda na naganap sa gitna nila upang... Kordero ng Paskua Bible Search: Judas Betrays Jesus: Back to Bible Passages Lucas. By Rev at dinala siya, at pinagkasunduang bigyan siya ng salapi Bible - New Testament - November Start free... Judas, na sinasabi, Hulaan mo ; sino ang sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan in... Behind, observes orders, and buy one '' piniringan nila, kung sino kaya sa kanila ang ng...

Fidelity Investments Subsidiaries, Oldest World Cup Hat-trick, Iom Art Society Facebook, What Is The Full Meaning Of Noa, Buccaneers Vs Broncos, Iom Art Society Facebook, John Terry Fifa 18, Michael Roark Net Worth, Buying Property In The Faroe Islands, Seascape Port St Mary,